JKA - Český svaz karate

JKA

Český svaz karate - JKA

Main banner

Banner right

Obsah

Navi menu

Ranking JKA + Nominace

Muži kumite
1
Soukup Matyáš
115
2
Lozsi Marton
89
3
Lev Šimon
82
Ženy kumite
1
Žůček Magdalena-Anne
144
2
Soukupová Michaela
113
3
Konečná Sára
79
Muži kata
1
Beneš Daniel
185
2
Hána Tomáš
142
3
Matoušek Daniel
138
Ženy kata
1
Tesařová Kristýna
142
2
Konečná Sára
132
3
Prajzlerová Marie
108
Klikni pro kompletní ranking..

Japonská asociace karate:

JKA

Partneři:

NSA ČUBU Gasshuku FREE BULL

Page

Historie JKA ČR

Český svaz karate JKA (Japan Karate Association)
Historie JKA Historie karate obecně

Český svaz karate JKA (Japan Karate Association) je stylovou organizací karate Shotokan fungující pod patronací JKA World Federation. Svaz byl založen v červnu 1995 ustanovující valnou hromadou, konanou v Praze - Horní Měcholupy. Ustanovující valné hromady se zúčastnili zástupci dvanácti klubů z celé České republiky a prvním předsedou byl zvolen Ing. Karel Strnad. Hlavní motivaci k založení Českého svazu karate JKA bylo zachování spolupráce se shihanem Hideo Ochi, působícím v roli šéf-instruktora JKA WF pro Evropu, především proto, že po ukončení jeho trenérské činnosti pro Český svaz karate v roce 1994 hrozilo, že již přestane Česko navštěvovat. Založením JKA v České republice vznikla nová asociace, která byla uznána jako oficiální a jediný zástupce Shotokan karate ve stylu JKA World Federation.

Asociace JKA WF je jednou z nejstarších organizací karate (byla založena roku listoapdu 1948) a její vznik měl za cíl rozšířit karate jako sportovní odvětví do celého světa. Mezi sportovními organizacemi se řadí k těm ortodoxnějším vzhledem k tomu, že dodnes rozvíjí a propaguje soutěžní karate s aspektem na maximální účinnost a preciznost techniky současně s vysokou mírou kontroly provádění.

Historie JKA ČR

Český svaz karate JKA se v průběhu následujících let rozvinul ve stabilní suverénní svaz, který v současné době sdružuje prostřednictvím krajských svazů celkem 61 oddílů s celkovým počtem okolo pěti tisíc členů. Svaz vyvíjí pravidelnou sportovní činnost, a to jak v oblasti sportovně-soutěžní, tak i v oblasti trenérsko-metodické, kde se pořádají pravidelné semináře, tréninkové kempy, školení a výukové programy sloužící k šíření a rozvoji tohoto bojového umění. V mezinárodním měřítku je svaz začleněn do mezinárodních organizací JKA Evropa a JKA World Federation, v jejichž rámci se úspěšně účastní všech pořádaných mistrovství světa a Evropy. Na úrovni národní je svaz sdružen v České Unii Bojových Umění (ČUBU), která zaštituje široké spektrum bojových sportů, pro které vytváří podmínky pro jejich fungování, podporu a další rozvoj.

V současné době má Český svaz karate JKA podobu samostatné právnické osoby, zapsaného spolku, ustanoveného v souladu s platnou legislativou České republiky. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, která zasedá každé dva roky. Historie JKA ČR V mezidobí je svaz řízen Prezidiem v čele s prezidentem, a dále Celorepublikovým výborem, který se skládá z prezidia a zástupců krajských svazů. Pro činnost svazu na jednotlivých úrovních jsou zřízeny odborné komise, které v rámci své působnosti zajišťují chod svěřených úseků v souladu se stanovenými platnými směrnicemi a řády.

Soutěžní činnost je organizována vícestupňovým postupovým systémem a vrcholnou akcí je Mistrovství ČR jednotlivců a týmů. Souběžně s tímto systémem probíhá tříkolová ligová soutěž smíšených týmů v kata a kumite. Soutěže jsou organizovány pro všechny věkové kategorie a úrovně. Trenérská činnost, včetně rozhodčích, je vyvíjena pravidelným školením a doškolováním instruktorských a rozhodcovských kádrů, pořádáním odborných seminářů, kurzů a vzdělávacích táborů pro všechny zájemce o karate. Na mezinárodní úrovni svaz reprezentují závodníci zařazení v systému státní reprezentace, která svoji činnost vyvíjí s ohledem na mezinárodní kalendář soutěží na úrovni Evropa a Svět. Na práci reprezentace navazuje práce s talentovanou mládeží ve střediscích SCM. Svaz rovněž podporuje významné sportovní akce a semináře, které mají celorepublikový charakter a význam. Všechny akce jsou publikovány a mediálně propagovány informacemiuváděnými na oficiálních stránkách svazu a na sociálních sítích jako je Facebook nebo Instagram. Pro svoji celoroční činnost svaz vyhotovuje plány, rozpočty a potřebné vnitřní směrnice.

Cíle a obsah činností, o které se Český svaz karate JKA zasazuje a usiluje, vychází ze standardů určených světovou organizací, jejímž hlavním cílem je rozvoj dovedností jednotlivých členů cestou praktikování karate-do. Karate-do jako cesta sleduje nejen fyzický obsah, ale usiluje také o duchovní rozvoj, sebekázeň a rozvoj mezilidských vztahů a hodnot, čímž je sledován záměr šíření aspektu bu-dó jako japonského ducha bojových umění. Tyto cíle Český svaz karate JKA naplňuje a dále rozvíjí s ohledem na vlastní podmínky a specifika České republiky.

Historie JKA ČR

Historie karate v ČR v datech
Počátky

1952
trenéři jiu-jitsu I. Špička a J. Novák začínají spolu s M. Veselým používat některé prvky z karate v kroužku sebeobrany
1957
bratři V. a R. Blechtové a J.Novák studují některé údery v rámci kursu sebeobrany u I. Špičky
1962
došlo k založení Subkomise pro přidružené disciplíny (karate, aikido, sebeobrana) při Ústřední sekci juda (členové subkomise jsou J. Novák, I. Špička, bratři V. a R. Blechtové)
1962
J. Novák a I. Špička zahajují první kurs karate v Československu v TJ Československý film Praha v oddíle judo Slovan Zlíchov. Pod jejich vedením začíná první školení pro budoucí trenéry karate.
Historie JKA ČR 1966
bratři František a Miloslav Kolářové otevírají první kursy karate. A můžeme je označit za opravdové průkopníky karate u nás. Tito první nositelé stupňů dan (černý pás) v ČSSR zakládají první sportovní oddíl karate u nás ve VŠTJ Slavia FEL Praha, později TJ RH. Postupně se jim podařilo usměrnit dosavadní kuriózní vývoj našeho karate do evropských norem.
1970
vypracování koncepce rozvoje karate, za oficiální školu je zvolen v ČSR styl Shotokan a bratři Králové jako druzí získali stv 1. dan (černé pásy) ve Francii, v ČSSR cvičí cca 300 až 400 karatistů ve třech oddílech, schůze Komise karate ČSJ ČTO
1972
jsou uděleny první 3 mistrovské stupně v ČSSR, Josef Zvěřina, Ivan Vlček a Jiří Fuchs, které vyzkoušel při návštěvě Prahy Hideo Ochi (v té době 5. dan JKA)
1972
v SSR vzniká také Komise karate v SZJ STO, jako hlavní styl volí školu Goju-ryu
1972
ukázka karate instruktorů JKA působící v Evropě – Hideo Ochi a Koichi Sugimura
1975
proběhlo první mistrovství ČSSR v Praze
1978
v ČSR funguje 44 oddílů s počtem cca 3500 členů, 5 osob je nositelem stv dan, v SSR funguje 74 oddílů s počtem cca 4500 členů, nositelem stv dan je 19 osob
1990
vzniká Český svaz karate
1991
vzniká Česká asociace Shotokan karate, garanci jejího technického rozvoje přislíbil Hideo Ochi, technický poradce JKA pro Evropu působící v Německu
1994
vzniká Česká unie bojových umění (ČUBU), která zastřešuje samostatné svazy
1995
vzniká Česká federace tradičního karate Fudokan s odborným garantem Dr. Iljou Jorgou
1995
vzniká Český svaz karate JKA, který dodnes vede HideoOchi jako hlavní instruktor a jediný zkušební komisař pro stupně dan
Historie JKA ČR
 

Japonská asociace karate (anglicky Japan Karate Association) je jedna z největších organizací Šótókan karate na světě (více než 100 zemí) a je také nejstarší organizací, která je v provozu od svého založení (v roce 1949) až do současnosti.

Historie

JKA založil roku 1949 Masatoši Nakajama a první trenér byl Gičin Funakoši. Nakajama v roce 1987 zemřel a JKA se začala rozpadat. Slavní trenéři jako Taidži Kase, Širai Hiroši, Masao Kawasoe, Mikio Jahara, Abe Keigo a ASAI Tecuhiko se od JKA odtrhli a založili své vlastní organizace. Od roku 2001 má JKA nové sídlo v Bunkjó v centru Tokia.

Zásady

JKA má za cíl studium, výuku a rozšíření karate v Japonsku i po celém světě. Další cíl je zlepšování veřejného zdraví a udržení zdravého sportovního ducha. Tento koncept byl založen roku 1956 svými instruktory. JKA je asociace všech stylů karate. Funakoši odmítal jakékoliv soutěže v karate. Nakajama klade velký důraz na původní hodnoty karate, ale soutěže karate bere jako součást karate.

Zdroj: cs.wikipedia.org